Posts

Showing posts from December, 2008
வெற்றுப்பையில்
கொஞ்சங்கொஞ்சமாய்ச்
சேர்ந்த காசுகள்
இவ்வரிவடிவங்களின் வழியே
சிதறுகின்றன
இவை-
ஏதேனுக்குப்
பாதைபோடும்
ஏற்பாடுகள்

எழுக வருக

இன்றில்லை நாளைவரும் இல்லை இல்லை
      என்றேனும் ஒருநாளில் வந்தே தீரும்
என்றிருந்த விழாவிதனில் தலைமை யேற்று
    இருக்கின்ற எமதருமைத் தலைவர் தலைவ
நன்றில்லை நும்பாதை நம்பி வாவா
    நல்லவழி காட்டுகிறேன் நம்வி வாவா
என்றழைத்து வழிநடத்தி எம்மைக் காத்து
    இவ்வாண்டே ஓய்வுபெறும் முதல்வர் முதல்வ

அண்டத்தை சுருக்கியொரு குடுவைக் குள்ளே
    அடக்குகின்ற வித்தையிலை கல்வி நல்ல
பண்டத்தைச் சுவைகெட்டும் போகா வண்ணம்
    பாதுகாத்து வைக்கின்ற கலைதான் கல்வி
என்றிருக்கும் இந்தியத்துக் கல்விக் குப்பை
    இயக்கத்தில் இயன்றவரை நல்ல முத்தை
வென்றெடுக்கும் சபதத்தைக் கொண்டி ருக்கும்
    நன்மனத்துப் போதகரே நற்கல்வி வாணரே

இருள்கவியும் வகுப்பறையில் இருகண் சோர்ந்து
    இடையிடையே கண்மூடி மெல்லத் திரும்பி
சுருள்பாளைத் தென்னையினை தொட்டு மீண்டு
    சொலும்வார்த்தை கேட்பதுவாய் பாவம் செய்து
எதிர்காலம் பற்றியெழில் கனவும் கண்டு
    ஈராண்டு முடித்தின்று வெளியே சென்று
எதிர்காலம் தனைவெல்லும் புத்தி சாலிப்
    புத்தர்களே உங்களுக்கும் வணக்கம் சொன்னேன்

கல்லூரிக் கதவதனைக் கடந்து சென்றால்
    காண்கின்ற உலகத்தில் வாழ்க்கை எல்லா…

கோலம்

Image
இமைப்பு வினாடித் துகள்களின் இணைப்பில்
ஆதியும் அந்தமும் அற்றுப் பிறந்த
கற்பனைக் கோடு கணிதச் சிக்கலை
அவிழ்க்க உதவும் நூற்பா களுக்குக்
கட்டுப் படாத கனவுக் குழப்பம்
சுருங்கி நீளும் விடுதலைப் படைப்பு
தானே தெளியும் ஏரண முரண்மை
மனங்களை மலர்த்தி மகிழச் செய்ய
வட்ட வடிவினில் சுருண்டு கிடக்கும்
எண்ணக் குறியீடு இயற்கை யிலிவலை
படைத்த வரையே பற்றும் தீப்பொறி

நதி

Image
நீர்மெத்தை மேரவிழ்த்த நீள்கூந்தல் மண்வானக்
கார்மேகம் நீலக் கடலடையும் நீர்ச்சாலை
வாய்க்கால்கை நீட்டி வயல்பற்றும் பேருயிரி
காயாய் இருக்கும் கடல்

தமிழ்த்தாய் வணக்கம்

வானக மீன்களும் வளம்வரு கோள்களும்
       வளர்புவி மீதினில் வளம்தரு மரங்களும்
                வருவதன் முன்னர் வந்தவர் வாய்மொழியே

கானகம் அழித்தெழில் கமழ்ந்திடும் நகர்பல
      கண்டு மகிழ்ந்தவர் கடல்பல கடந்திவ்
                வுலகைக் கணக்கிடும் கப்பலர் கவின்மொழியே

மானம் துறந்துயிர் வாழ மறுத்திடும்
      மனதுடைப் பெரியவர் மதிப்புறு நாவினில்
               மாநடனம் புரிகிற மதுரை மணிமொழியே

ஞானம் பற்பல நவில்ந்திடும் சான்றோர்
      நடக்கும் வழிதனில் நடந்திடும் எங்கள்
               நாவினில் அமர்ந்து நடம்புரி தமிழ்மொழியே

தமிழ்த்தாய் வணக்கம்

வெண்பட்டுப் போன்றவளே!
      வித்தைபல கற்றவளே!
              விடிவெள்ளி பெற்றமகளே!

பண்சொட்டும் வீணையே!
      பைந்தமிழே! பயிர்க்கூட்டப்
            பச்சையமே! பாமொழியே!

தண்கொட்டும் தளிர்நிலவே!
     தாமரையே! சிலம்பணிந்த
          தாய்ப்பெண்ணே! நீலநிற

விண்முட்டும் மாளிகையாய்
    விளங்குகின்ற பெரியோர்கள்
         விளையாடும் கவியுலகில்…

உத்திரத்தில் உளிகொண்டு
     ஒளிக்கலைஞன் செதுக்கிவைத்த
            ஒற்றைப்பூ வடிவமுள்ள

சித்திரத்தைப் போன்றவன்நான்
     சிறுபிள்ளை என்றலும்
             சிறப்பாக் கவிநெய்ய

நித்திரையில் கிடந்தாலும்
     நெஞ்சமெல்லாம் சர்க்கரையை
            நிறைக்கின்ற பெண்மணியே!

சித்திரையின் முழுநிலவே!
     சிங்கார மொழியே!உனை
            சிரந்தாழ்த்தி வணங்குகிறேன்!

தென்மதுரை யென்னுமெங்கள்
     தென்னவரின் பூமிதனில்
            தேனாகப் பாயும்நதியே!

தென்றலெனும் தேரேறி
     திசையெங்கும் பூமாரித்
            தெளிக்கின்ற தீந்தமிழே!

முன்னவர்கள் பாதைவழி
     முன்னோடி வந்திங்கே
            முத்தாரக் கவிவடிக்கும்

சின்னவன்நான் உன்முகத்து
     சித்திரத்தில் ஓரங்கம்
           சிரங்க…